Det blev Nystart Enköpings och Socialdemokaternas gemensamma budgetförslag för 2019 som antogs av fullmäktige vid budgetdebatten den 3 december. Vår verksamhetsplan som vi benämner Samhällsbygget Enköping vann därmed gehör för femte året i rad!

Det innebär att minoritetskoalitionen, med moderaternas Ingvar Smedlund i spetsen, har förlorat ännu en viktig omröstning i fullmäktige.

Nu uppstår den märkliga situationen att de fem partier som kallar sig den styrande minioriteten (M,C,KD,MP,L) kommer att styra med en politik som är signerad Nystart och Socialdemokraterna – inte deras egen.

Vi är förstås glada att införandet av den politik vi gick till val på nu kommer att påbörjas. Men det är ändå ingen glädjens dag, eftersom det visar vilken svag politisk ledning Enköping nu har.

Har man inte majoritet i fullmäktige måsta man förhandla med andra partier för att få igenom sin politik. Det här är nu andra gången som det inte sker. Senast var det den viktiga omröstningen om ordförandeposten i fullmäktige som minoritetskoalitionen förlorade.

 

Ett resultat av att Nystarts och Socialdemokraternas budget antogs, är att Vård- och omsorgsnämnden får en bättre budget än om minoritetskoalitionens budgetförslag vunnit gehör. Vi föreslog en uppräkning av budgeten med 3 procent, mot deras 1 procent.

Det blir också betydligt färre utredningar nu, än vad koalitionen ville dra igång.

(På den något mörka bilden ses Nystarts Kim Jämsä i talarstolen)

Dessvärre utsatte koalitionen oss för ett förvånande och beklagligt beslut. På förslag av Sverigedemokraterna röstade minoritetskoalitionen (M,C,KD,MP,L) igenom att minska (!) skolans budget, som vi just röstat fram, med 12 miljoner kronor.

Den koalition, som hela dagen försökt övertyga fullmäktige om att deras knappa budget för skolan var en satsning på skolan, de röstade alltså plötsligt på Sverigedemokraternas förslag att om minska skolans budget ytterligare!

Politikens vägar är ibland outgrundliga. Årets budgetdebatt kommer att gå till historien, när det gäller agerandet från de partier som säger sig styra vår kommun.

Nu förväntar vi oss att minoritetskoaltionen och kommunstyrelsens ordförande Ingvar Smedlund i fortsättningen kontaktar oss för att förankra sina förslag. Och att de snarast genomför den Nystarts- och S-politik, som fullmäktige nu beslutat om.

Läs Enköpings-Postens referat från budgetfullmäktige 3 december HÄR.

Vår nu antagna Verksamhetsplan med budget för 2019 finns HÄR.

Här är länkar till videoklipp på några av debattinläggen från Nystarts ledamöter:

* Kim Jämsä (Vård- och omsorgsnämnden), klicka HÄR.

* Agneta von Schoting (replikskifte, Vård- och omsorgsnämnden), klicka HÄR.

* Ingvar Magnusson (Tekniska nämnden), klicka HÄR.

* Johnny Karlsson (Miljö- och byggnadsnämnden), klicka HÄR.

* Anders Wikman (inledningsanförande), klicka HÄR  + (kommenterar minoritetskoalitionens nederlag i omröstningen), klicka HÄR.

* Bonus: Följ omröstningen HÄR.

Här nedan finns också hela Verksamhetsplanen med budget för Enköpings kommun 2019 i textform. Budgettabellen finns längst ned i dokumentet, där 12 miljoner kronor ska tas bort för skolan (efter beslut av M,C,KD,MP,L och SD):

Ekonomiskt ansvar och full fart framåt

2019 – ännu ett år fullt av möjligheter i Enköping! Vårt unika läge, den starka tillväxten, alla engagerade invånare, medarbetare, företagare, föreningsmänniskor och nyfikna besökare. Tillsammans är vi Samhällsbygget Enköping!

2019 är året då vi ställer om ytterligare för de utmaningar som Sveriges alla kommuner står inför. Med demografiska förändringar, ökade förväntningar, klimatpåverkan och social oro i vår omvärld är det ofrånkomligt att de allt kärvare ekonomiska förutsättningarna präglar vår planering.

Under fyra år i den politiska ledningen har Socialdemokraterna och Nystart Enköping stakat ut färdriktningen för Samhällsbygget Enköping. Vi visar nu i opposition hur Enköpings kommun kan fortsätta på den inslagna vägen.

Det här är en ansvarsfull verksamhetsplan med budget som värnar kommunens kärnverksamheter även kommande år, till skillnad mot den nya politiska ledningens första budgetförslag med drastiska nedskärningar inom främst omsorgen. Det är en handlingskraftig plan, med konkreta uppdrag om att göra skillnad för dem vi är till för – i stället för mer administration och kostnader för mängder av nya utredningar.

Socialdemokraterna och Nystart Enköping ger här fullmäktige möjligheten att rösta för fortsatt god ekonomisk hushållning, för en vidareutveckling av kommunens viktiga verksamheter och för att bygga vidare på Samhällsbygget Enköping – i stället för att påbörja nedmonteringen av det.

Rimlig anpassning av kostymen

Det här budgetförslaget med verksamhetsplan för 2019 från Socialdemokraterna och Nystart Enköping tar ansvar för att kommunens verksamheter får rimliga förutsättningar att anpassa kostymen långsiktigt. Vi ser 2019 som ett år då vi konsoliderar verksamheterna, ett år då vi förbereder oss för ökande ekonomiska utmaningar. Panikåtgärder och besparingar på förebyggande arbete bör undvikas, det straffar sig alltid i längden.

Vård- och omsorgsnämnden kan tas som ett exempel. Området är något mer kostsamt i Enköping än i jämförbara kommuner. Även om servicenivån och kundnöjdheten samtidigt är högre, behöver kostnadsutvecklingen fortsatt ses över. Det uppdraget får Vård- och omsorgsnämnden, och övriga nämnder, under rubriken ”Ekonomiska förutsättningar”.

Omställningstakten för Vård- och omsorgsnämnden behöver dock vara realistisk. Därför räknar vi upp nämndens budget för 2019 med 24 miljoner kronor (3%). Den plötsliga och kraftiga nedskärning som det politiska styret (M,C,KD,MP, L) föreslår anser vi vara alltför smärtsam och riskerar att få svåra konsekvenser inom bland annat äldreomsorgen. Ett större effektiviseringsarbete pågår redan inom nämndens förvaltning. Ingen vinner på att nämnden drar på sig nya stora underskott.

Full kompensation för skolan

Barnen och ungdomarna är vår framtid. En bra skolgång är nödvändig i förberedelsen för vuxen- och arbetslivet. Även vuxna, bland annat nyanlända, behöver stöd att komma in på arbetsmarknaden. Därför fokuserar vi våra ekonomiska satsningar på Skolnämnden och Utbildningsnämnden, som 2019 blir den sammanslagna Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden (UAN).

Till skillnad från den politiska ledningen gör vi inga besparingar på dessa nämnder. De får full kompensation för årets kostnadsökningar enligt kommunens resursfördelningsmodell. I den sammanslagna nämndens budgetökning på 86 miljoner kronor (8,2%) ingår ett uppdrag att utveckla fritidshemsverksamheten för minst fem miljoner kronor utöver verksamhetens budget för 2018, samt en fortsatt utökad medelsfördelning inom nämnden till gymnasieskolan med fem miljoner kronor.

Sammanslagningen av Skol- och Utbildningsnämnden ser vi som ett första steg, inför bildandet av en separat Arbetsmarknadsnämnd. En viktig aspekt att ta i beaktande är att reda ut hur samarbetet ska organiseras mellan Arbetsförmedlingen och Socialnämnden, som har ansvar för försörjningsstöd och andra vuxensatsningar. Kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå fullmäktige vad en Arbetsmarknadsnämnd bör omfatta inför ett införande år 2020.

Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden har även i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder redovisa effekten av det nyligen startade Jobbcentrum.

Professionsutveckling och fysisk aktivitet

Arbetet under den gångna mandatperioden med en skolkommission och dess rekommendationer ska vara fortsatt fokus för Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden. Den specifika rekommendationen om att inrätta ett professionsutvecklingsprogram var ett tydligt uppdrag, som nu utvecklas vidare. Bra undervisning i alla skolformer – förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasieskolor samt en välfungerande elevhälsa – är nödvändig både för individ och samhälle i kampen mot kriminalitet, psykisk ohälsa och utanförskap.

Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar är en nyckel till att komma till bukt med psykisk och fysisk ohälsa. Vi vet också att barn som får positiva upplevelser av fysisk aktivitet i skolan i högre grad blir fysiskt aktiva som vuxna. Att öka den fysiska aktiviteten i skolan utifrån det beslutade idrottspolitiska programmet är därför ett uppdrag för Upplevelsenämnden och Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden.

Kommunen som arbetsgivare

Hur arbetet är organiserat betyder mycket för hur kommunen uppfattas som arbetsgivare. Det krävs därför en tillitsbaserad styrning och ledning. Våra medarbetare behöver rätt förutsättningar och kvalifikationer för mötet med kommunens innevånare/medborgare/brukare. Genom att förbättra arbetsmiljön, fokusera mer på kärnverksamheten, ökad effektivitet, flexibilitet, minska administrationen samt att bygga en kultur där samverkan och samarbete prioriteras, kan kommunen attrahera både de redan anställda och rekrytera nya medarbetare.

Samtliga nämnder har i uppdrag att redovisa de viktigaste åtgärderna för att attrahera personal och skapa en god berättelse om Enköpings kommun som arbetsplats.

Digitalisering – på gott och ont

När alltmer i samhället digitaliseras ökar risken att vi skapar ett nytt utanförskap. Även den som inte fullt ut har möjlighet att delta i den digitala utvecklingen måste kunna ta del av samhällets utbud. Vi vill därför att kommunstyrelsens pensionärs- respektive handikappråd får ett särskilt uppdrag att bevaka den frågan, med ett utpekat tjänstemannastöd på kommunledningskontoret. Behov av åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen.

Samtidigt behöver kommunorganisationen fortsatt växla upp arbetet med att digitalisera verksamheterna, såväl internt som i mötet med medborgarna. Det uppdraget åligger samtliga nämnder inom ram, där ekonomiska behov ska preciseras inför budgetbeslutet för år 2020.

Framtidstro med landsbygdsutvecklare

Takten behöver öka i uppföljningen av det omfattande grundjobb som gjorts i kommunens ortsanalyser. Vi bedömer att det arbetet bör knytas till en särskild tjänst, en pådrivande person som själv är väl rotad i landsbygdens möjligheter och utmaningar, en person med förtroende hos alla dem som redan så förtjänstfullt jobbar med de frågorna runt om i vår kommun. Kommunstyrelsen får i uppdrag att precisera hur en sådan tjänst kan rymmas inom ram i samband med det omställningsarbete som pågår inom nämndens förvaltning, där en placering inom Näringslivsavdelningen ska övervägas.

Landsbygdsfokus i ny cykelplan

Den kommunövergripande cykelplanen ska revideras under 2019. Tekniska nämnden har i uppdrag att prioritera cykelvägen mellan Örsundsbro och Alstabadet, som kommunen nyligen fått möjlighet att samfinansiera med Regionen, samt cykelvägen mellan centrala Enköping och Haga där utbyggnaden av nya bostäder pågår.

 

Nu förverkligar vi centrumpusslet

Efter ett partiöverskridande arbete med de olika beståndsdelarna i det så kallade centrumpusslet, är det dags att skrida till handling. Först i tur står Joar Blå, där partierna i stort är överens. Ett uppdrag till tekniska nämnden är att utifrån upplevelsenämndens hantering av kulturhusfrågan inleda upprustningen av samtliga Joar-byggnader. Utgångspunkten bör vara att ytterligare ytor görs tillgängliga för biblioteket genom att hela eller delar av upplevelseförvaltningens administration flyttar. Verksamheter som bör övervägas i den gamla restaurangdelen är turistbyrån, ett JP Johansson-museum och ett mindre café.

Ett uppdrag för kommunstyrelsen är att under 2019 verkställa den markanvisningstävling som nämns i centrumpusslet för statt-tomten. Övriga delar av centrumpusslet följs upp snarast enligt beslut i kommunstyrelsens plex-utskott den 31 maj 2018.

Kulturskolan i Enköping ska fortsätta bedrivas i kyrkbacken. Verksamheten ska projekteras i de tre befintliga kulturfastigheterna Vårfruskolan och Tingshuset samt gymnastikhuset, som nu ägs av EHB.

Tobakstillsyn i skolan

Miljö- och byggnadsnämndens uppgift är att sköta tillsynen av att reglerna mot rökning efterföljs inom skolans verksamheter. Ett uppdrag för nämnden är att beskriva hur det ansvaret kan fullföljas.

 Effektfokus i styrning och uppföljning

Den ständigt pågående utvecklingen av kommunens styrsystem fortsätter utifrån fastslagen modell. Samtliga nämnder får i uppdrag att i de nämndplaner som presenteras för fullmäktige under våren 2019 ange de viktigaste effektmålen. Där ska framgå hur väl respektive verksamhet utför de huvuduppgifter som nämndens styrdokument anger, samt nivån på nämndens ambitioner 2019. Det ska särskilt framgå hur nämnderna minskar kostnaderna för administration och hur man kan öka tilliten till medarbetarnas förmåga.

Fullmäktige fastställer nämndernas förslag på effektmål, eller beslutar om kompletteringar som är möjliga utan att de ekonomiska förutsättningarna påverkas.

Måluppfyllelsen ska kunna sammanställas med minimal administration i kommunens årsredovisning, företrädesvis med befintliga underlag i exempelvis Kolada, KKiK-mått och liknande databaser.

Fullmäktiges uppdrag följs upp

Resultatet av de uppdrag som fullmäktige gav nämnderna i 2018 års verksamhetsplan kommer att sammanfattas i kommunens årsredovisning för 2018. Det är angeläget med kontinuitet i uppdrag som behöver följas över tid. Samtliga nämnder ska därför följa upp 2018 års uppdrag, och i förekommande fall redovisa i 2019 års nämnplan vad som återstår och hur uppdraget kan fullföljas.

Exploateringsinkomsterna ska öka

Under den gångna mandatperioden har redovisningen av exploateringsekonomin förbättrats avsevärt. Det är nu möjligt att följa utfallet av utvecklade och sålda exploateringsområden, vilket är nödvändigt i en växande kommun som Enköping. Reavinsten på försäljningen av exploateringsmark har tidigare år ofta budgeterats med fyra miljoner kronor. För år 2018 är prognosen en reavinst 32,6 miljoner kronor. Uppdraget till kommunstyrelsen är att fortsatt agera affärsmässigt så att reavinsten 2019 blir minst 24 miljoner kronor.

Mer mark för bostäder

Kommunen behöver arbeta för ökat markinnehavet för bostadsbyggande, och ha en god framförhållning i detaljplaneringen av den egna marken, så att tempot i bostadsbyggandet kan hållas uppe. Kommunstyrelsen har därför i uppdrag att prioritera framtagandet av detaljplaner för kommunens resterande egen mark i Åkersberg.

Förebyggande arbete för barn och unga

Under det gångna året har ett framgångsrikt samarbete etablerats mellan nämnder och förvaltningar (social-skola-utbildning-upplevelse) som har ansvar för barn och ungas uppväxtvillkor, i syfte att fånga upp problem i ett tidigt skede.

Det handlar om att tänka på vad som är bäst för de unga och ytterst för kommunen, och se förbi förvaltningsgränserna. I arbetet ingår också samarbete med polisen, som utgör en viktig del. Inom detta samarbete utvecklas metoder som är angelägna för ett välfungerande förebyggande arbete i kommunen. Vikten av detta arbete kan inte nog understrykas, och Socialnämnden har därför i uppdrag att återrapportera det fortsatta resultatet av detta samarbete.

Ett uppdrag för socialnämnden är också att beskriva hur arbetet med samsjuklighetsboendet fortskrider, i syfte att snarast möjligt få boendet i drift.

Skatepark på Korsängsfältet

Upplevelsenämnden fick i uppdrag 2018 att tillsammans med kommunstyrelsen och i samråd med berörda nämnder se över planprogrammet för Korsängsfältet. Uppdraget kompletteras nu med särskilt fokus på att förverkliga den planerade friidrottsanläggningen och att förbereda bygget av en skatepark.

Bättre infrastruktur vid nya familjebadet

När det nya familjebadet invigs i slutet av år 2020 är det en fördel om det redan då finns en rondell vid infarten till badet och avfarten till Bredsand. Även Ågatans förlängning till den rondellen bör då finnas, för att minska trafiken – inte minst den tunga – förbi badet samt in- och utfarten till Enköping via Torggatan.

Tekniska nämndens uppdrag är därför att inleda planering och projektering för dessa projekt under år 2019, och återkomma med besked om hur det påverkar kommunens investeringsbudget.

Ekonomiska förutsättningar

2019 års budget beslutas ovanligt sent under 2018 på grund av höstens val. Samtidigt kommer 2020 års budget att beslutas redan i juni 2019 i enlighet med budgetprocessens nya tidplan. Dessutom medför riksdagens svårigheter med att bilda en regering att det fortfarande oklart hur stora statsbidrag kommunerna får. Därför blir 2019 lite av ett mellanår, där vi behöver frångå några annars viktiga principer. Bland annat sätter vi kommunens överskottsmål tillfälligt till 1 procent av skatter och bidrag.

Det övergripande överskottsmålet på 2 procent över en åttaårig konjunkturcykel kvarstår dock. Samtliga nämnder får därför i uppdrag att planera för effektiviseringar och/eller förändringar av verksamheter och service från och med år 2020, motsvarande minst två procent årligen utifrån resursmodellens behovsuppräkning. Fokus ska vara på minskad/rationaliserad administration och de verksamheter som gör att vi i minsta mån försämrar servicen för dem vi är till för. Underlaget ska finnas inför 2020 års budgetbeslut i juni 2019.

Vård- och omsorgsområdet i Enköping är något mer kostsamt än i jämförbara kommuner.  Ovanstående effektiviseringsuppdrag skärps därför för Vård- och omsorgsnämnden med ytterligare en procentenhet.

När medborgarnas förväntningar på kommunen ökar mer än de ekonomiska förutsättningarna, är också de taxor och avgifter kommunen tar ut viktiga inkomstkällor. Vår uppfattning är att de politiska besluten om taxor och avgifter kan beredas mer ingående. Samtliga berörda nämnder får därför i uppdrag att inför 2020 års budgetbeslut granska respektive område. Utöver taxornas och avgifternas storlek behöver underlagen kompletteras med de olika posternas omfattning, så att det är möjligt att bedöma hur en höjning eller sänkning påverkar kommunens ekonomi.

Förslaget i denna oppositionsbudget utgår ifrån ett generellt effektiviseringskrav på 1,5 procent för de större nämnderna. Det tillfälligt sänkta överskottsmålet möjliggör en politisk prioritering av Skol- och Utbildningsnämnden samt Miljö- och byggnadsnämnden som undantas från besparingen, samtidigt som de får uppdrag inom ram. Den personalintensiva Vård- och omsorgsnämndens verksamhet behöver tid för att förändringar ska få genomslag. Nämndens effektiviseringskrav 2019 har därför minskats. Vissa övriga nämnders budget korrigeras något utöver effektiviseringskravet.

Kommunledningskontoret som nu slås ihop med serviceförvaltningen till en gemensam förvaltning genomgår redan ett effektiviseringsarbete. Denna centrala administration får ett riktat effektiviseringskrav på 3,5 miljoner kronor, utöver det generella på 1,5 procent.