Skolsta behöver en ny och större förskola. Nystart vill därför att kommunen snarast kommer överens med ägaren av den mark som förskolan bör byggas på. Ärendet har blivit komplicerat, eftersom kommunen och markägaren inte kommer överens om priset på marken.

Ett enigt Plex-utskott beslutade därför i november 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att inleda en inlösenprocess hos lantmäteriet. Trots att ärendet togs till utskottet av den centerpartistiska ordföranden, har samma ordförande sedan yrkat på att beslutet ska rivas upp.

Nystart anser att kommunen ska betala markägaren ett marknadsmässigt pris utifrån den tilltänkta markanvändningen (förskola), och yrkade på det vid Plex-utskottets möte den 11 februari 2021. Tyvärr röstades förslaget ned av C+M+L+S.

Du som har tillgång till Enköpings-Postens artiklar kan läsa en nyhet om ärendet HÄR.

Här är en pressrelease från Nystart efter utskottets möte:

PRESSMEDDELANDE 2021-02-11

NYSTART VILL ATT KOMMUNEN SNARAST KÖPER MARKEN I SKOLSTA

Nystart Enköping vill att förhandlingarna om ett markköp snarast fortsätter i positiv anda med ägaren av den mark i Skolsta där kommunen planerar att bygga en förskola. För att förtydliga att kommunens avsikt är att köpa marken till ett skäligt marknadspris, yrkade Nystarts Anders Wikman på torsdagens möte i Plex-utskottet:

”Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta förhandlingen med markägaren, i syfte att snarast nå en ekonomisk uppgörelse som baseras på markens framtida användning.”

Skälet till yrkandet är den förvirring som uppstått sedan ordföranden ifrågasatt det beslut som ett enigt Plex-utskott fattade i november 2020. Vid torsdagens debatt i kommunstyrelsens Plex-utskott blev det fortsatt oklart vilket beslut ett enigt Plex-utskott fattade i november, och vad utskottets ordförande Ulrika Ornbrant (C) trodde att hon då stod bakom.

Med yrkandet ville Nystart göra det tydligt för förvaltningen att de politiska förväntningarna är höga på att en överenskommelse uppnås snarast, samt att det ska vara ett skäligt marknadspris som tillgodoser markägarens rimliga förväntningar på ett markpris utifrån markens framtida användning som förskola. Tyvärr röstades Nystarts yrkande ned med siffrorna 5-2 (C,M,L och S röstade nej).

Det tidigare fattade beslutet i Plex om att inleda en inlösenprocess kvarstår som en sista möjlighet när en ny detaljplan vunnit laga kraft, ifall markägaren inte accepterar ett marknadsmässigt pris.

Nystart beklagar att ordföranden väljer att använda sitt ordförandeskap till att förtydiga sitt partis ståndpunkt att inte stå bakom det beslut hon förelagt utskottet och själv stått bakom, i stället för att helt enkelt rösta nej när en eventuell markinlösen så småningom skulle kunna komma att beslutas. 

Av det skälet lämnade Nystarts Anders Wikman och Ingvar Magnusson följande särskilda yttrande till protokollet: 

”Nystart Enköping anser att ordförandens hantering av detta ärende ska kritiseras. Ett enigt utskott har under ordförandens ledning beslutat att inleda en inlösenprocess i syfte att snarast få till stånd en välbehövlig förskola i Skolsta. Sedan ordföranden kritiserats internt och i medierna förnekar hon beslutet. Vi anser att ordförandens agerande har skadat tilltron till den politiska processen.”

Fakta om ärendet från dagens möte i Plex-utskottet:

  • S röstade på avslag på ordförandens två yrkanden. NE och SD stödde S avslagsyrkande, vilket vann gehör. Ordförandens yrkande föll alltså. C,M och L reserverade sig.
  • Nystart yrkade på förhandling enligt ovan. SD stödde yrkandet, övriga röstade emot. Yrkandet föll.
  • Därmed fattades inga nya beslut överhuvudtaget i ärendet i dag. November månads beslut gäller.
  • Det krävdes tre ajourneringar för att komma fram till detta.