Det pågår nu en planering för en ny kraftledning mellan Västerås (Munga) och Enköping (Hamra). Enköpings kommun har lämnat ett samrådsyttrande till Svenska Kraftnät om hur och var ledningen bör dras. Yttrandet beslutades av Plex-utskottet den 15 september 2022. Läs mer om ärendet i handlingarna till Plex-utskottets möte, klicka HÄR.

Här är Nystart Enköpings ställningstagande:

“Vi har nu tagit del av kommunens förslag på samrådssvar till Svenska Kraftnät angående nya transmissionsledningar mellan Västerås/Munga och Enköping/Hamra.
  Särskilt noteras inriktningen i Enköpings kommuns översiktsplan från 2014, antagen av kommunfullmäktige: “Kommunen förordar att kraftledningar inom kommunen markförläggs för att minska riskerna kring ledningarna och för att säkra leveransen av elektricitet”.
  Vi har även läst bland annat sakägarnas detaljerade yttrande samt yttrandet från Fjärdhundraland ekonomisk förening. Båda beskriver utförligt konsekvenserna av den föreslagna dragningen, vilket väger tungt i vår bedömning.
  Vår sammanvägda bedömning är att en luftburen ledning av den här storleken innebär så stora negativa konsekvenser för vår värdefulla landsbygdsmiljö, att alternativet med en nedgrävd kabel inte kan uteslutas.
Nystart Enköping yrkar därför att Plex-utskottet beslutar att Enköpings kommuns samrådssvar slår fast att en nedgrävd kabel är kommunens huvudalternativ, och att det alternativet behöver utredas och beskrivas tydligare av Svenska Kraftnät. I övrigt ställer sig Plex-utskottet bakom föreslagen skrivelse daterad 220902.”
/Anders Wikman och Ingvar Magnusson, Nystart Enköping

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *