Här är Nystart Enköpings valmanifest som visar vad vi gick till val på 2018, och som vi nu jobbar för under mandatperioden 2019-2022. Vi fokuserar på frågor som berör din vardag, liksom på kommunens kärnverksamheter. Manifestet finns här nedan. Vi är nu mitt i arbetet med att finslipa vårt nya valmanifest för årets val, vi återkommer med detaljerna om det. 

Läs också mer om vår politik genom att klicka HÄR.

HÄR ÄR GRUNDEN I NYSTART ENKÖPINGS VALMANIFEST 2018

Nystart Enköping satsar på kommunens kärnverksamheter

Politik bör inte begränsas till att vara en tävling i reformer och löften. Om politiken lovar allt till alla uppstår snart en svekdebatt. Utmaningen är snarare att under allt kärvare ekonomiska förutsättningar behålla och öka kvaliteten i kommunens åtaganden.

Nystart Enköpings främsta fokus är därför att fortsätta utvecklingen av den kommunala organisationen, så att varje skattekrona används på bästa sätt i kommunens kärnverksamheter.

Om vi ser över den allmänna administrationen och lyckas minska kostnader utan att äventyra kvaliteten, kan vi skapa ytterligare välfärd inom nuvarande ekonomiska ramar. Så möter vi medborgarnas ökande förväntningar inom främst skola, omsorg, myndighetsutövning och service. 

Det är kommunens alla anställda som skapar kommunens mervärde för medborgarna, civilsamhället och dess närings- och föreningsliv. Nystart ska därför arbeta för att Enköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare, som personal söker sig till och vill stanna kvar hos.

Nystart Enköping vill säkra politisk stabilitet

Det lokala partiet Nystart Enköping är helt oberoende. Partiet står utanför den traditionella höger-vänsterskalan och de politiska blocken, vi går rakt fram. Nystart fokuserar på lokala sakfrågor och samarbetar med partier som stöder vår politik.

Nystart möjliggör därmed politisk stabilitet utan ideologiska låsningar, så som vi gjorde under den förra mandatperioden när vi styde kommunen tillsammans med Socialdemokraterna. Nystart diskuterar med alla partier som delar vår demokratiska grundsyn.

Nystart Enköping fokuserar på lokala frågor

Som enda renodlat lokala parti i Enköping prioriterar Nystart ett antal lokala frågor.

Utvecklingen av Enköpings centrum behöver påskyndas. Stattomten har här en central roll. Sedan vi köpt och låter gräva ut tomten, kan vi nu erbjuda marknaden att ta ett ekonomiskt ansvar för utvecklingen. Stattomten kan med affärer, kanske hotell och bostäder ge mer liv åt centralortens centrum.

Nystart vill även säkerställa att det påbörjade arbetet med trafik- och parkeringsfrågor för Enköpings centrum fullföljs med hög prioritet. Utan skattefinansierat parkeringshus, men med fler gågator, gåfartsgator och centrumnära parkeringar.

Upprustningen av Joar Blå vill Nystart inleda snarast. Partiet vill även se till att den varsamt påbörjade renoveringen av Mälarpärlan Sommarro fortsätter. Sommarro får inte säljas!

Nystart vill säkerställa att det omfattande byggprojektet Enköpings nya familjebad, som med Nystarts medverkan nu äntligen kommit igång. Det nuvarande idrottshuset renoveras nu, och en långsiktig plan för idrottshuset behöver tas fram i takt med att den gamla simhallen kan avvecklas.

Lokal tillgänglighet och delaktighet står högt på Nystarts agenda. Översynen av tillgängligheten till allmänna lokaler behöver intensifieras, liksom frågan om olika gruppers digitala utanförskap. De viktiga kommunala handikapp- och pensionärsråden har under Nystarts ledning ökat i betydelse innevarande mandatperiod, och Nystart ser gärna att råden uppmärksammar tillgänglighets- och delaktighetsfrågor specifikt.

Sedan kommunfullmäktige nu beslutat att Ena Energi inte ska säljas till den föreslagna köparen Värmevärden, vill Nystart att ägardirektiven skärps så att bolaget utan höjda fjärrvärmepriser ger överskott för både nyinvesteringar och vinstutdelning till kommunen.

Nystart vill utveckla verksamheten med ”fadderfamiljer” för att stödja familjer som har svårt att klara sin vardag och för att hjälpa nyanlända in i samhället. Faddrarna ska vara en bra förebild och en trygg vuxen/familj att vända sig till vid behov. Vi vill med hjälp av fadderfamiljerna arbeta för förståelse för det svenska samhällets lagar och regler. Vi vill också på frivillig basis hjälpa till med svenskundervisning redan när nyanlända kommer till kommunen, alltså innan SFI-undervisningen startar.

Särskilda medel bör även finnas för föreningar som hjälper till med integrationen av nyanlända.

Utbildning

Skolan har varit ett politiskt slagfält länge nog. Nystart anser att professionen själv är bäst lämpad att utveckla skolan. Politikens roll bör vara att skapa resurser och att ställa krav på resultat.

Arbetet med att se över skolans ekonomi behöver därför fortsätta. Genom att ifrågasätta administrativa uppgifter och ökade lokalkostnader vill Nystart stärka skolpengen. Fler pedagoger och vuxna i skolan behövs, och skolhälsovården behöver stärkas ytterligare för att bland annat öka stöttningen av elever med diagnoser och särskilt behov av stöd.

Elevernas utveckling behöver följas genom hela skoltiden så att ingen hamnar mellan stolarna. Nystart har också särskilt fokus på skolmiljön och säkerheten i våra skolor, och vill ta fortsatt ansvar för att de nu fastslagna underhållsplanerna för Enköpings skolor följs.

Vård & omsorg

Enköping rankas ofta högt då vår kommunala omsorg utvärderas. Det vill Nystart upprätthålla.

Att minska sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsområdet behöver prioriteras högre. Utöver ökad livskvalitet för personalen minskar det kostnader och möjliggör tillsammans med bättre schemaläggning ökad trygghet inom hemtjänsten, där kunderna får bättre kontinuitet med färre olika besökare.

Nystart vill ha en uppsökande verksamhet av biståndshandläggare hos ensamstående som fyllt 80 år, för information och råd om insatser i förebyggande syfte.

Nystart vill även att det blir lättare att beviljas vård och omsorgsboende vid hög ålder, ensamhet och otrygghet. Med E-tjänster och robotisering av enklare ansökningar och utredningar kan personalresurser omfördelas till kärnverksamheten.

Nystart vill också möjliggöra att planerna på kommunens första trygghetsboende förverkligas av privata aktörer.

Näringsliv och arbetsmarknad

Kommunen spelar en viktig roll i näringslivets utveckling. Det utvecklingsarbete som påbörjats inom bygglov och upphandling behöver fortsätta, inte minst uppföljningen av kommunens upphandlingar.

Kommunens syn på service till företagen kan få ännu bättre fäste inom hela organisationen om Nystart får jobba vidare med de organisatoriska förbättringar som nu görs.

Det nyligen sjösatta Jobbcentrum behöver utvärderas och ges ökade resurser om det visar sig att verksamheten når resultat som ökar individens livskvalitet, samtidigt som det spar pengar åt kommunen.

Kransorter och landsbygd

Enköpings kommun är en landsbygdskommun med nära hälften av invånarna boende utanför tätorten. Kommunen har ett rikt föreningsliv och är rik på både fin natur och kulturella upplevelser.

Med dialogmötena i kransorterna som bas har vi stora möjligheter att fortsätta utvecklingen av hela vår kommun. När kommunens cykelplan nu revideras ska cykelvägar i och runt våra kransorter ha hög prioritet. En cykelväg mellan Örsundsbro och Alstabadet bör byggas snarast, och felande länkar i cykelvägen längs den nya 2+1-vägen mellan Fjärdhundra och Enköping ses över.

Nystart vill ge föreningslivet inom kommunen bättre förutsättningar att utveckla och förbättra sin hembygd. Det kan ske i form av kommunal stöttning i olika projekt, liksom hjälp med ansökan om medel ur fonder och anslag och ökade möjligheter att använda kommunens lokaler som mötesplatser.

Fjärdhundraland är ett bra exempel på hur en bygd kan leva upp när en förening håller samman alla aktiviteter. Samtidigt ser vi ökade möjligheter för kommunen att stötta föreningarna.

Nystart anser att Enköpings kommun behöver en ”landsbygdsutvecklare”, en idéspruta som kan möta utvecklingsförslag och vara hela kommunens kontaktperson i frågor om landsbygdens och kransorternas utveckling. Inrättandet av Kransråd bör undersökas, för att stärka närdemokration i hela kommunen. 

Inom Enköping finns fantastiska lämningar från tidigare århundraden, liksom andra intressanta och vackra platser. Nystart vill i samarbete med föreningslivet skapa naturrum inom olika delar av kommunen, för att visa och beskriva historien om våra sevärdheter.

Kollektivtrafik är ett regionalt ansvar, men Nystart ser stora samordningsvinster för kollektivtrafiken på landsbygden om vi överlåter skolskjutstrafiken till Upplands Lokaltrafik, UL. Nystart vill även öka tempot i utvecklingen av kollektivtrafiken i Enköpings tätort.

Infrastrukturen för laddning av eldrivna fordon behöver utvecklas i hela kommunen, här har kommunen ett ansvar i samarbetet med näringslivet.

Stadsutveckling

I Enköping bygger vi numera inte bara hus. Vi bygger fungerande samhällen med plats för rekreation och lek, skolor, handel, service, natur och infrastruktur.

Hållbarhet ur alla aspekter ska genomsyra de beslut som tas när vi bygger vår kommun. Den nyligen tillförordnade tjänsten som stadsarkitekt bör snarast permanentas.

Nystart vill förtydliga kommunens ansvar för att möjliggöra att det byggs billigare hyreslägenheter så att ungdomar, och andra som står långt ifrån bostadsmarknaden, kan få en egen bostad.

Ett sätt kan vara att markanvisa bostadsmark för en ny typ av hyresrätter, där de boende tar ett ökat ansvar för de gemensamma åtagandena, för att på så sätt få lägre hyra. Så som boende i bostadsrätter och egnahem gör.

Enköpings Hyresbostäders inventering av möjligheterna att bygga i kransorterna behöver snarast resultera i nya bostäder, där Örsundsbro står först i tur. Bolaget bör även än tydligare pressa hyresnivåerna med nya typer av boenden och upplåtelseformer.

I och med fullmäktiges beslut att behålla Ena Energi kommer uppemot 20.000 lastbilsresor årligen fortsatt att trafikera Enköpings centrums utkanter. Ett viktigt miljöarbete är att säkerställa att alla de bränsletransporterna väljer rätt färdväg.

Upplevelse – fritid och kultur

Enköping har under den senaste mandatperioden ökat tempot avsevärt i utbyggnaden och renoveringen av våra idrottsanläggningar. Nästa steg är att tydligare se över kransorternas behov av idrottsanläggningar och hur det lokala föreningslivet i hela kommunen kan stöttas.

Som ett led i skapandet av hälso- och lägerstaden Enköping vill Nystart göra Korsängsfältet till en viktig mötesplats i ett framtida Enköping, där idrott och folkhälsa utvecklas i doktor Westerlunds anda. Idrottsturismen har här en framträdande roll.

I samverkan med det privata näringslivet och olika utbildningsutförare ser Nystart stora möjligheter att utveckla Korsängsfältet med nya anläggningar som Enköpings föreningsliv saknar i dag.

Båtliv är en aktivitet som berör många familjer i Enköping med vår närhet till Mälaren. Båtlivet och Mälaren används i många sammanhang som en av kommunens tillgångar och är ett stort turistmål.

Hamnområdet utvecklas nu utifrån segelsällskapets nya 15-årskontrakt och de senaste årens särskilda medel i kommunens budget, bland annat med en ny husbilsparkering. Nystart vill driva på arbetet med att bygga bryggor och soldäck vid Klosterparken, liksom att gästhamnen utvecklas. Gärna också hamnmagasinen. Varför inte göra en ”gåfartsgata” med parkkaraktär från hamnen till centrum för att stärka sambandet mellan torget och hamnen?

Nystart vill även se en båtbrygga i Bredsand och en utveckling av Mälaröarna som besöksmål, kanske med en båtlinje sommartid.

Inom kulturområdet vill Nystart att kommunen prioriterar den nischkultur som inte är kommersiellt gångbar att driva. Nystart ser stora möjligheter att utveckla kulturen i Kyrkbacken, och vill att kommunen köper tillbaka det gamla gymnastikhuset från EHB. Kulturskolans lokalfråga måste nu få sin lösning!

 Nystarts värdegrund

Nystart Enköping står för alla människors lika värde, oavsett olika tillhörigheter. Nystarts politik gör inte skillnad på människor, alla ska ha samma möjligheter att skapa sitt allra bästa jag. Där samhället kan underlätta för grupper och individer att delta på samma villkor som andra, ska det prioriteras av Nystart.

Det demokratiska styrelseskicket är Nystarts ledstjärna. Partiets mål är att fler medborgare ska engagera sig i sin närmiljö och att valdeltagandet ökar, främst där deltagandet varit lägre i tidigare val.