Nystarts granskning av fullmäktiges debatt om badhusrevsionen den 14 december 2020 fortsätter. Här synar vi inlägget från Mats Flodin (M), ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. För att komma till granskningen av Tomas Rådkvists inlägg, klicka HÄR.

Även Mats Flodin blandar faktafel, svårbegripliga påståenden och politiska utspel om att ansvaret för underskottet är andras än de som nu faktiskt har det politiska ansvaret för bygget. Det flyger några “politiska pajer” även här, men färre än i Tomas Rådkvists inlägg.

 

Nystart kommenterar nedan vad Mats Flodin faktiskt sade. Du kan även lyssna på inlägget genom att klicka på hans namn i rött ovan (stäng fönstret för att återgå till den här sidan när du lyssnat klart, eftersom sändningen fortsätter).

Här inleds Mats Flodins (M) anförande i Enköpings kommunfullmäktige den 14 december 2020:

Precis som ni andra har jag läst rapporten och eftersom jag har hållit på med projekt i många år så tycker jag ändå att revisorerna i det stora hela, en ganska – och det ska vi vara medvetna om de här är ju skrivet för ett år sedan nästan, och egentligen belyser det 2019 – men jag tycker ändå i de stora hela så är de ganska nöjda med framdriften av projektet.”

Kommentar: Den framdriften, som det nuvarande styret ansvarar för, gäller alltså 2019 – innan det blev känt att badhusprojektet spräckt budgeten med ca 40 mkr. Om man inte tar hänsyn till det faktiska underskottet är det ju lätt att vara nöjd med framdriften av projektet.

Mats Flodin (M): “Och där man ju liksom lyfter, och det är ju egentligen fyra punkter som man lyfter fram, där kommunen behöver bli bättre: Dokumenterad återrapportering kan bli bättre, detaljerad uppföljning. Och man kan ju fundera då på om de här två sakerna hade lett till – om vi hade skött det här bättre – om det hade lett till ett bättre resultat, ja det får vi se, det ska bli intressant att se vad revisorerna kommer fram till i nästa rapport. “

Kommentar: Det är just de delarna som är viktiga att följa upp och lära av i den här första revisionen, och som det nuvarande styret ansvarar för: Dokumenterad återrapportering och detaljerad uppföljning. Hade de haft bättre kontroll på just det i projektet, hade inte underskottet på 40 mkr behövt komma som en total överraskning i mars 2020. Men liksom Tomas Rådkvist vill Mats Flodin inte analysera det som den första revisionen faktiskt handlar om, utan väljer att hänskjuta det till den andra revisionen. Då kan man ju tycka att han också skulle ha stött Nystarts återremiss för att invänta den andra revisionen, men det gjorde han inte. I stället vill ta upp underskottet – som ännu inte granskats.

Mats Flodin (M): “Det som däremot är intressant, och det är ju lite grann att ta saker och ting ur en kontext, när man läser den hära med tanke på att jag också satt då i Tekniska nämnden under förra mandatperioden, det är egentligen två saker som – förbättringsförslag – som egentligen gäller själva beslutsunderlaget inför starten av projektet, och som sannolikt haft stor påverkan på slutresultatet. Och det är ju dels, som Tomas är inne på, avsaknaden av en detaljerad investeringskalkyl med risker och kostnadsdrivare, och hanteringen av driftskostnadskalkylen. Vi kan komma tillbaks till det lite sen.”

Kommentar: Här väljer Mats Flodin att peka ut två skäl till underskottet, trots att det inte är granskat och kommenterat än. Han säger till och med att de “sannolikt haft stor påverkan på slutresultatet“! Återigen, slutresultatet är inte granskat av revisionen än – det var därför Nystart återremitterade ärendet! Påståendena är dessutom felaktiga, det fanns till exempel en mycket detaljerad driftskostnadskalkyl i beslutsunderlaget – se kommentarerna till Tomas Rådkvists lika felaktiga uttalande.

Mats Flodin (M): “Så jag tror egentligen att problemet sitter inte i – som revisorerna också konstaterade – inte i själva framdriften av projektet som sådant, därför att där tycker jag ändå tjänstemännen får ganska god kritik, och vi som politiker också, utan det som sagt i de här underlagen.”

Kommentar: Det här är en hårresande slutsats av Mats Flodin. Han slår fast att problemet i badhusbygget inte sitter i framdriften av projektet – innan revisionen har granskat hela framdriften i projektet, där ju “problemet” med ett budgetunderskott på 40 mkr uppkom.

Mats Flodin (M): “Det fanns framtaget ett tak, 350 miljoner fick det bara kosta. När tjänstemännen kom med förslag konstaterade då, för det finns, det visades flera kalkyler under den här resan, under de här mötena, jag tror det var sex möten som vi hade under, 2016 till 2018, där de visade på att det här håller inte, vi ligger över 400 miljoner, och så säger man bara då “nej ni får komma fram med bättre siffror, och då säger tjänstemännen ”vi skulle kunna göra en del minskningar i kraven” och vi sade också ”var kreativa, kom med nya förslag” och så kommer man tillbaks i slutändan och säger ”inga förändringar”, och det här var ju sånt som… alltså, när tjänstemännen föreslår förändringen så säger politiken då   ”nej, det är de här kraven som gäller” och det får inte kosta mer än 350 miljoner. 

Kommentar: Det stämmer. Fullmäktige har beslutat att bygget får kosta maximalt 350 mkr, och beskrivit vilka funktioner som ska ingå. Då ska tekniska nämnden följa det. Budskapet var tydligt; bygg på ett sätt så att budgeten håller! Tack vare det fick kommunen ett anbud från Cobab som klarade kostnadstaket där samtliga funktioner ingick, bland annat sedan en underentreprenör prutat på sitt anbud. Att sedan Cobab på eget bevåg bytte takkonstruktion, vilket förorsakade kommunen stora kostnader, behöver granskas i den andra revisionen. Tyvärr valde det nuvarande styret att låta Enköpings skattebetalare stå för merparten av de merkostnaderna.  

Mats Flodin (M): “Det är här problemet sitter, när man då tvingar fram en minskning av oförutsedda kostnader till en nivå som fullständigt orimlig att hantera, det är här, de här de så att säga verkliga avvikelserna nu som vi faktiskt ser.

Kommentar: Fördelningen av oförutsedda kostnader i budgeten är inte något som politiken är delaktig i, det är en tjänstemannafråga. De verkliga avvikelserna beror på att Cobab på eget bevåg bytte takkonstruktion och därmed agerade vårdslöst gentemot kommunen. Det har två jurister som kommunen anlitat slagit fast.

Mats Flodin (M): “Och det här är någonting som vi skrev och vi skrev i kommentarer till remissen, vi skrev flera insändare, och vi skrev reservationer i besluten i KF och all den här oron har ju faktiskt besannats nu.”

Kommentar: Vad menar Mats Flodin, vilken oro var det som de “skrev och skrev” om? Att inte funktioner, som hoppbassäng etc, togs bort? Eller att budgeten för oförutsedda kostnader var för liten? Det tror vi knappast, det får nog Mats Flodin visa upp i så fall. Deras reservation mot beslutet i fullmäktige handlade endast om placeringen av badhuset. Att entreprenören skulle byta takkonstruktion, och därmed fördyra projektet, var nog inget som det gick att “skriva och skriva” om inför investeringsbeslutet.   

Mats Flodin (M): “Så att hålla på att skjuta på ett projekt när man har haft helt omöjliga förutsättningar att genomföra det, det tycker jag är helt tokigt och det, tyvärr Tomas, eller tyvärr Anders,  så är det lite grann att man försöker skjuta bort problemen ifrån de, sina egna, det som faktiskt själv skapade till någonting helt annat, och det tycker jag är väldigt trist, tack.

Kommentar: Var kom den sammanfattningen ifrån? Inledningsvis sade Mats Flodin att det inte varit något problem med framdriften av projektet, snarare tvärtom. Nu slår han fast att projektet haft helt omöjliga förutsättningar – och det alltså utifrån en revision där budgetunderskottet ännu inte var känt. Och; varifrån kom kritiken mot att Anders agerar trist och “skjuter bort problemen från sina egna”? Nystart kommenterade ju överhuvudtaget inte rapporten i fullmäktige, utan ville att den skulle återremitteras! 

Nystart ville alltså spara den här debatten tills den andra revisionen gjorts, som även täcker uppkomsten av budgetunderskottet. Styret ville dock ha en debatt nu “för att lära och dra slutsatser”. Det sade Ulrika Ornbrant (C) i kommunstyrelsen. I fullmäktige valde hon att inte säga något överhuvudtaget.

Sammanfattar man Tomas Rådkvists och Mats Flodins inlägg, ser man:

1) De delar i revisionen som handlade om framdriften av projektet, dvs det som Rådkvists och Flodins styre ansvarar för, valde de att förbigå som hastigast utan kommentarer om vad de lärt.

2) I stället fokuserade de på egna påhittade argument om vad som orsakat budgetunderskottet – som ännu inte granskats av revisionen!

Det var just det som Nystart ville undvika.