Fullmäktige har nu antagit Nystarts motion om att Enköpings kommun ska inrätta en visselblåsarfunktion för att motverka korruption och andra oegentligheter.

Det gläder oss att kommunens alla anställda därmed får bättre möjlighet att framföra eventuella misstankar, och att de är garanterade anonymitet.

Ur fullmäktiges protokoll:

Funktionen är inte på plats än, men nu ska det väl inte dröja så länge till.

Så här skriver förvaltningen:

“I huvudsak innebär de nya reglerna att kommunen nu kommer att vara skyldig att ha rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning och att kommunen som arbetsgivare ska göra de interna rapporteringskanalerna tillgängliga för personer som är verksamma hos arbetsgivaren om missförhållanden som rapporteras uppges råda i arbetsgivarens verksamhet.

Det ska vara möjligt för visselblåsaren att rapportera både skriftligt och muntligt och, om så begärs, vid ett fysiskt möte inom en skälig tid. Som huvudregel ska visselblåsaren få en bekräftelse om att rapporten är mottagen inom sju dagar från mottagandet.

Visselblåsaren ska också ges återkoppling om vad som vidtagits samt få information om att uppgift genom vilken den rapporterande personen kan identifieras kan komma att behöva lämnas ut. De föreslagna reglerna ställer krav på att det ska finnas en utpekad person som tar emot och hanterar anmälningarna.

De personalkategorier som enligt lagen föreslås rapportera är; arbetstagare, volontärer, praktikanter och motsvarande samt personer som utför arbete under verksamhetsutövarens kontroll och med inriktningen missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.

Inrapportering från visselblåsaren dvs tipset kan vara muntlig, skriftlig eller ske i samband med fysiska möten.”