Nystart Enköping har nu lämnat sitt andra remissvar på tjänstemännens förslag på hur det så kallade centrumpusslet kan läggas (tjänstemännens andra, reviderade förslag kan du läsa om du klickar HÄR). 

Läs hela Nystarts remissvar nedan och mejla gärna dina synpunkrer till oss HÄR.

Nystart Enköping anser att förvaltningens reviderade andra förslag, som kompletterats med olika beräkningsgrunder, ger en tydligare bild av hur det så kallade centrumpusslet kan läggas. Vi anser att det är bra att kulturfastigheterna i kyrkbacken nu föreslås bli kvar i kommunal ägo, liksom att kommunen föreslås köpa det gamla gymnastikhuset av EHB. Samtidigt vidhåller och utvecklar Nystart vår uppfattning om de två grundbultarna; vi förordar ett kommunhus på nuvarande plats på kommunhustomten och att kulturskolan samlokaliseras med en ny gymnasieskola.

NYSTART ENKÖPINGS SYNPUNKTER I SAMMANFATTNING

  • Nystart föreslår att så många kommunala förvaltningar som möjligt placeras på nuvarande kommunhustomt. En djupare analys behöver göras inför beslut om nybyggnation eller totalrenovering, Nystart ser båda alternativen som möjliga.
  • Kulturskolan samlokaliseras med en ny gymnasieskola
  • Medborgarhuset Joar Blå renoveras och utvecklas utifrån de förutsättningar som nuvarande byggnader möjliggör
  • Kommunen undersöker marknadens intresse för att bygga och hyra ut lokaler på statt-tomten. Önskvärt är kommersiella lokaler på bottenvåningen, ett antal våningar med hotell och en restaurang/cafeteria/skybar högst upp. Om möjligt kan ett antal bostäder även bli aktuella, liksom eventuellt kommunala inslag som en turistbyrå.
  • Nystart stödjer inte förslaget om ett stort parkeringshus på Paus-parkeringen
  • Nystart stödjer förslaget att inte sälja kulturfastigheterna i kyrkbacken, liksom att kommunen köper det gamla gymnastikhuset av EHB, men utesluter inte att vissa av dem kan hyras ut till önskvärda, även icke kommunala, verksamheter

Nystart Enköping ser två avgörande delar i Centrumpusslet:  

  • Två större kommunala verksamheter ska placeras: De kommunala förvaltningarna (kommunhus) och Kulturskolan.
  • Två större fastigheter ska hanteras och fyllas med verksamheter: Joar och Statt-tomten.

Ju större politisk samsyn vi kan nå om dessa fyra delar, utan att de blockerar andra delar av pusslet, desto snabbare kan vi komma igång med nödvändiga processer som utvecklar centrum. Här är vårt förslag:

Statt-tomten Nystart föreslår att statt-tomten hanteras separat, utan att vara beroende av – eller försena beslut om – andra delar i centrumpusslet. Ett hus på den här fastigheten bör fyllas med verksamheter som gynnar centrums utveckling. Det är en fråga som marknadens aktörer, inte kommunen, hanterar bäst.

Nystart stödjer förslaget om extern finansiering med upplåtelse av tomträtt. Tack vare att kommunen nu äger tomten kan vi låta marknadsaktörerna föreslå möjlig verksamhet och arkitektonisk utformning, utifrån kommunens önskemål och krav.

Nystart ser gärna kommersiella lokaler i bottenplan, kanske en saluhall eller butiker och en ”Westerlunds vinterträdgård” mot gården. Övriga våningar i huset kan hyras ut för hotellverksamhet och exempelvis hälsorelaterade verksamheter/tjänsteföretag ”i doktor Westerlunds anda”, ett ”hälsohus”. Högst upp i huset ser vi möjligheter för restaurang/cafeteria/skybar. Även vissa publika, kommunala verksamheter, som turistbyrå eller Kontaktcenter, kan vara möjliga på statt-tomten under förutsättning att professionen stödjer det.

Om finansieringen kräver att byggnaden kompletteras med ett antal lägenheter, ser vi även det som en möjlighet. Nystart anser att kommunen snarast ska bjuda ut dessa möjligheter till marknaden.

Nystart ställer oss mycket frågande till förvaltningens uppskattning om att en försäljning av kommunhustomten kan ge en intäkt på cirka 100 miljoner kronor, som skulle delfinansiera bygget av ett kommunhus på statt-tomten. Med rimliga antaganden av värdet på byggrätter skulle byggnadsytan på kommunhustomten behöva motsvara uppemot tio hus i samma storlek som Peabs två nybyggda hus på granntomten. Vi anser inte att det är realistiskt.

Nystart stödjer fortsatt inte förslaget om att placera kommunala förvaltningar på statt-tomten.

Kommunhuset Nystart anser fortsatt att så många som möjligt av de kommunala förvaltningarna ska placeras på nuvarande kommunhustomt. Fortsatta analyser får avgöra om det är mest fördelaktigt att totalrenovera nuvarande kommunhus eller att bygga ett helt nytt hus. För att uppnå största möjliga synergieffekter och samarbeten ser vi en stor fördel med att förvaltningarna samlokaliseras, och önskar att den nuvarande utspridda placeringen blir så kortvarig som möjligt – inte minst av ekonomiska skäl.

 

Kommunhustomtens närhet till centrum gynnar centrumhandeln, och ett mer öppet och välkomnande kommunhus kan även ses som en fortsättning – eller början – på kulturstråket längs Kyrkogatan. Vissa funktioner, som mötesrum eller utställningsytor, kan samspela mellan ett kommunhus på kommunhustomten och ett kulturhus på Joar.  Ytbehovet i ett nytt eller totalrenoverat kommunhus bör utredas snarast, då nya arbetssätt kan begränsa behovet markant.

Vi ser redan i dag att behovet av parkering i Enavallsområdet är stort sedan Munksundsskolan öppnat. Trots att kommunhuset i stort sett evakuerats är det ofta nästintill fullt på kommunhusets parkering. Snart invigs även den nya idrottshallen på Enavallen. Nystart föreslår därför att den nuvarande kommunhusparkeringen utrustas med ett tvåplansdäck för kommunhuset, Enavallen och Munksundsskolan/-förskolan/-hallen.

Nystart ser det som en stor fördel att kommunen redan har full rådighet över denna pusselbit, ett kommunhus på denna plats kan realiseras med kort varsel. En politisk samsyn om placeringen av ett kommunhus på nuvarande kommunhustomt behöver heller inte invänta fortsatta diskussioner och utredningar om övriga delar i centrumpusslet. Efter en politisk överenskommelse om kommunhuset bör nuvarande hus snarast rivas, alternativt stängas ned, då även ett tomt hus medför stora kostnader för kommunen.

Kulturhus på Joar Blå Nystart delar förvaltningens uppfattning om vilka delar ett kulturhus på Joar kan bestå av. Däremot gör vi en annan bedömning än förvaltningen av en kulturskolas betydelse för kommersiella inslag, som exempelvis ett café. Vi anser att övriga kommunala verksamheter på Joar är nog så intressanta för en kommersiell aktör, utan att en kulturskola är avgörande. Som framgått förordar Nystart inte en kulturskola på Joar.
Kulturskola/ gymnasieskola Nystart välkomnar förvaltningens förslag om att utreda förutsättningarna för att samlokalisera kulturskolan och gymnasieskolan. Vi ser fördelar med både synergieffekter kulturskola/gymnasieskola, och större ytor för allmän kultur på Joar om kulturskolan i stället placeras vid gymnasieskolan.
Kulturfastigheterna i kyrkbacken Nystart uppskattar att förvaltningen nu föreslår att kulturfastigheterna i Kyrkbacken inte ska säljas. Husen bör hanteras var för sig utifrån respektive förutsättningar. Det ska inte uteslutas att det går att hitta önskvärda, icke kommunala hyresgäster till något eller några av huset. Det är också möjligt att göra Vårfruskolan (nuvarande kulturskola) till ett föreningshus, gymnastikhuset – som kommunen bör återköpa från EHB – kan bli ett konstnärscentrum och någonstans i hanteringen av de tre kulturfastigheterna kanske JP Johansson-museet kan få plats?  Hur husen ska användas och finansieras behöver hanteras med största kreativitet.
Samlad parkeringsanläggning (p-hus) Nystart förordar ett antal samlade parkeringsanläggningar inom nära gångavstånd från centrum. Av hänsyn till vår stora landsbygd bör de centrumnära infartsparkeringarna placeras i alla fyra väderstreck. Nystart är fortfarande emot ett större parkeringshus på Paus-parkeringen (Fältskären).
Hamnen Nystart delar fortsatt förvaltningens uppfattning om att hamnområdet på sikt är stadens största omvandlingsprojekt. När reningsverket flyttat och frågetecknen om Ena Energi rätats ut kan det bli möjligt att utveckla en helt ny stadsdel vid vattnet. Samtidigt värnar Nystart båtlivet i hamnen. Nystart stödjer uppfattningen om att tidsperspektiven gör att hamnområdet inte är ett lokaliseringsalternativ för de verksamheter som ingår i centrumpusslet, inte minst med hänsyn till översvämningsproblematiken.
Finansieringslösningarna Nystart stödjer generellt förslagets tankegångar om olika finansieringsformer och ägandeförhållanden av fastigheterna. Det som långsiktigt är bäst ekonomiskt för kommunen bör vara ett förstahandsalternativ.

Nu har Nystart Enköping sagt sitt om  tjänstemännens andra förslag till Centrumpussel. De andra parterna har också haft möjlighet att lämna sina synpunkter.

Nästa steg är att tjänstemännen nu åter sammanställer partiernas synpunkter, bemöter, värderar och kommer med ett reviderat förslag inför mötet i kommunstyrelens Plex-utskott 31 maj.

Du kan också berätta för oss vad du tycker om centrum-pusslet!

Läs mer om pusslet på kommunens hemsida HÄR.

Hela första rapporten finns HÄR.

Ena-Håbo-tidningen har en utförlig rapportering på sid 4-5 i tidningen, som finns HÄR.

Du som har tillgång till Enköpings-Postens material kan läsa en artikel HÄR.

Mejla gärna till Nystart och berätta vad du tycker om vårt och tjänstemännens förslag HÄR.

Under våren kommer de politiska partierna att ta ställning till förslagen på hur vi ska hantera dessa stora frågor. Målet är att nå en så bred politisk överenskommelse som möjligt före sommaren.

Läs mer på kommunens hemsida om hur arbetet kommer att bedrivas genom att klicka HÄR. Där finns också alla de utredningar som den kommande överenskommelsen grundar sig på.

Arbetet bedrivs politiskt via kommunstyrelsens utskott för plan-, mark- och exploateringsfrågor (Plex-utskottet). Varje delmoment som efter en politisk överenskommelse kräver politiska beslut, kommer att hanteras i sedvanlig ordning i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Här är en insändare som Plex-utskottets ordförande Anders Wikman (NE) och vice ordförande Ingvar Smedlund (M) tillsammans publicerade i Enköpings-Posten, då  arbetet med “centrum-pusslet” drog igång.

Nu lägger vi centrumpusslet

Enköping växer som aldrig förr och vi arbetar nu med att ta fram en övergripande plan för centrums utveckling med dess centrala platser och funktioner.

Det gäller bland annat var vi ska placera olika verksamheter som kulturhuset, kulturskolan, gymnasieskolan och kommunhuset.

Men även hur vi ska använda redan befintliga fastigheter som statt-tomten, Joar-husen, det nu tömda kommunhuset och flera samlade parkeringsytor.

Frågorna har diskuterats och utretts en längre tid. Nu har vi det underlag vi behöver, det dags att ta ett helhetsgrepp och lägga det så kallade centrumpusslet.

Vi har därför bett tjänstemännen som jobbar åt kommunstyrelsens utskott för plan-, mark- och exploateringsfrågor (plex-utskottet) att presentera ett förslag utifrån de utredningar som gjorts.

Utredningarna visar bland annat de olika pusselbitarnas egenskaper och behov samt hur de bidrar till centrums utveckling och samspelar med andra viktiga funktioner. Även de ekonomiska aspekterna har utretts.

Samtliga fullmäktigepartier har bjudits in till det här arbetet i plex-utskottet, där vi inledningsvis också bidragit med våra inspel i processen.

Den 8 mars presenterar tjänstemännen deras förslag, som vi politiker tar hem på remiss för diskussioner inom respektive parti. Våren kommer sedan att ägnas åt fortsatt argumentation och finslipning av förslaget, där plex-utskottet har en sammanhållande funktion.

Målet är att nå en så bred politisk överenskommelse som möjligt, så att vi till sommaren är överens om hur de olika pusselbitarna ska placeras. Just placeringen är ju en förutsättning för kommande beslut om varje enskilt projekt.

Överenskommelsen är tänkt att vara en ”politisk handskakning”, en grund vi kan vara överens om. Varje enskilt projekt hanteras sedan i sedvanlig ordning och bereds via nödvändiga organ som nämnder, kommunstyrelse och vid behov fullmäktige.

Hela processen kommer att vara transparent för alla som vill följa den via kommunens vanliga kanaler, massmedier och partiernas egna forum för att möta Enköpingsborna. Även Enköpingsmässan i april blir ett tillfälle att följa arbetet. Redan nu finns information på kommunens hemsida.

Vi ser fram emot en konstruktiv vår där vi lägger grunden för Enköpings långsiktiga utveckling.