Skolan och miljön är två områden som ligger Nystart Enköping varmt om hjärtat.

Skolan är inte bara väldigt viktig i den kommunala verksamheten, den är också det område som har den största budgeten. Men; vi får inte låta skolan bli en ekonomisk mjölkkossa för att ha råd med annat i kommunen.

Och miljön är viktig för oss alla. Det gäller att våra åtgärder gör skillnad, och inte bara blir plakatpolitik.

Läs Nystarts insändare nedan om hur vi vill utveckla skolan och arbeta för en bättre miljö!

Skolans budget måste upp på rätt nivå

Hur ska en väljare i Enköping tänka om man har skolan som högsta prioritet? Frågan är enkel men tyvärr gör de blågröna partierna det svårt när de påstår att de prioriterat skolan trots att de i fullmäktige lagt budgetar utan reella satsningar på skolan.

En nyckelfråga är resurstilldelningen där det via jämförelsetjänster som kolada.se går att se hur utvecklingen varit under mandatperioden. Siffrorna skiftar på marginalen beroende på vad man jämför mot, men de ger samma bild. Andra kommuner med en grundskola liknande vår egen lägger mer pengar på skolan och de blågrönas budget för 2021 innebär att tilldelningen jämfört med liknande kommuner sjunkit med 4,1 procentenheter jämfört med förra mandatperioden. Trots de blågrönas påstådda prioritering av skolan så har skolan fått minskade resurser per elev!

Hur mycket partierna kommer lägga på skolan är en öppen fråga, men om du som väljare vill se skolsatsningar så vill vi påminna om att Nystart Enköping i samtliga budgetar under mandatperioden har velat ge mer pengar till skolan än de blågröna. Vi kommer fortsatt prioritera skolan och hoppas på din röst för att säkerställa att vi får ökat inflytande.

Det viktigaste i skolan är kvaliteten på utbildningen och Nystart Enköping ser med glädje på att samtliga stödfunktioner för undervisningen som infördes när vi regerade har permanentats. Att de blågröna partierna slår sig för bröstet om förbättrade resultat i skolan framstår som märkligt. De har lagt till olika uppföljningsrapporter som ger mer administration, men har de facto inte infört några nya stödfunktioner för undervisningen.

En stödfunktion som Nystart Enköping är extra stolt över är att vi införde Skolfam där socialtjänst och skola samverkar i skolteamet för att lärarna till familjehemsplacerade barn ska få hjälp att kartlägga vad barnen behöver för att god skolgång ska vara möjlig. Nystart Enköping vill att vårt skolteam ska få utökade resurser så de kan ge motsvarande utredningsstöd när andra kommuner placerar barn i våra skolor samt när elever flyttar till Enköping. Barn får inte hamna ”mellan stolarna” och lärarna ska inte lämnas ensamma att både bedriva undervisning och utreda nya barn med bristande skolgång!

Per-Anders Staav (NE), ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Nystart önskar konkreta samt verkliga lokala miljöåtgärder

För Nystart Enköping är det en självklarhet att kommunen vid ny och ombyggnad ska satsa på hållbara lösningar för att minska klimatbelastningen (trästommar till nya hus är ett exempel). Mer användning av solenergi och fokus på att minska utsläppen ifrån kommunens egen fordonspark är  några av de områden som Nystart prioriterar.

Kommunens eget agerande räcker inte för att rädda miljö och klimat, men vad kommunens företrädare gör i det dagliga arbetet påverkar allas vår miljö!.

Kommunen behöver intensifiera det redan beslutade arbetet med konkreta åtgärder för att bryta mönster samt förändra mindset och attityd hos oss alla.

Det gäller i synnerhet för att få fler att åka med våra nya bussar samt att cykla i större utsträckning

Vi anser att de kommunanställda själva bör vara förebilder och visa vägen.

En ytterst viktig fråga är att skapa trygghet i vår försörjning av dricksvatten, det är som vi alla vet vårt viktigaste livsmedel.

När antalet invånare nu ökar blir vattenbehovet väsentligt större och idag använder vi redan båda våra två vattenkällor för fullt. Vi är därför väldigt sårbara och kan tyvärr inte förutsätta att det aldrig av olika skäl blir driftstopp eller en bristsituation ifrån dessa vattenkällor.

Vi behöver därför tillgång till en alternativ lösning, ett så kallat reserv eller nödvatten!

Nystart vill därför att vi högprioriterar planerad nödvattenlösning som ett komplement till våra befintliga källor samt även byggandet av ett nytt vattenverk som gör vårt vatten mindre aggressivt och tar bort kalken före distribution till våra abonnenter.

En röst på Nystart är en röst för att kommunen givetvis ska delta i olika samarbetsprojekt för bättre gemensam miljö, men att vi bör göra ständiga uppföljningar av dessa projekt och påminna alla om att det är effekten och resultaten av alla projekt som räknas,

Ingvar Magnusson samt Anders Guth (NE)