Nystart Enköping anser att Enköping behöver en extern funktion för så kallade visselblåsare. Därför har Nystart skickat in denna motion till kommunfullmäktige. Motionen behandlades på fullmäktigemötet den 2 mars 2020 och överlämnades till kommunstyrelsen för hantering.

Motion till Enköpings kommunfullmäktige

Inrätta en visselblåsarfunktion  

Öppenhet och transparens är grundläggande principer i svenska offentliga verksamheter. Personalens möjligheter att tryggt och anonymt kunna anmäla exempelvis misstankar om korruption, ekonomiska oegentligheter och sexuella trakasserier är avgörande för vår öppenhet, liksom för att minimera risken för vanstyre.

Nystart Enköping föreslår därför att Enköpings kommun inrättar en extern så kallad visselblåsarfunktion. Funktionen kan förslagsvis likna den modell som Region Uppsala nyligen beslutat att införa. Samarbete med Regionen, andra kommuner inom länet eller inom 4M kan ge samordningsvinster och utbyte av erfarenheter.

Precis som i Regionen är det inte tänkt att denna funktion ska ersätta dagens system med att olika missförhållanden på arbetsplatsen kan anmälas till närmaste chef eller till HR-avdelningen. Vi anser dock att det behövs en extern funktion att vända sig till i särskilt känsliga fall, till exempel vid misstanke om missförhållanden som allvarligt kan påverka kommunens verksamhet eller då anonymiteten annars kan ifrågasättas.

Vi yrkar att:

Enköpings kommun inför en extern visselblåsarfunktion, förslagsvis lik den som Region Uppsala beslutat att införa. Kostnader och övriga relevanta aspekter ska belysas inför beslut i kommunfullmäktige.  

Enköping 26 februari 2020

Anders Wikman, Ingvar Magnusson, Agneta von Schoting, Johnny Karlsson, Kim Jämsä

Nystart Enköping